Základní škola Česká Rybná
Kontaktujte nás: 465 629 129 zsceskarybna@seznam.cz

Provoz základní školyProvoz základní školy v období do konce školního roku 2019/2020

 

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vydalo MŠMT manuál o ochraně zdraví a provozu základních škol.

 

Na jeho základě se pobyt žáků v základní škole bude řídit těmito pravidly:

Provozní doba školy

Denně:            6:30  -  15:30 hod.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

·        Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky v hromadných dopravních prostředcích (dále jen „rouška“).

·        Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.  u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy se organizuje podle těchto principů: 

·        Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

·       Žáky před školou vyzvedává nebo vpouští do školy pedagogický pracovník tak, aby se nemísili žáci jednotlivých skupin; zajistí plynulý přesun do tříd. Žáci dbají jeho pokynů.

Vstup do budovy školy

·        Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

·        Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

·        Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

·        Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

·      Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,  po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny.

·        Škola organizuje provoz v šatně tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Ve třídě

·        Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci po předchozím umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

·        Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

·        Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15;  se zásadou jeden žák v lavici.

·       V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

·        Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

·        Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí  do školy vstoupit.        

Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

·        Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

·        V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

·        Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

·        Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

·        Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

·        Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

·        Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

o   písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

o   písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

·        Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty Pokud zákonný zástupce tyto nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Skupiny žáků 1. stupně                     

·        Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků: 1.skupina – žáci 1. a 2.ročníku, 2. skupina – žáci 3., 4., 5. ročníku.

·        Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

·        Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

·        Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně 

·        Je zcela v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

·        Ranní družina není poskytována.

·        Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka, je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti žáka.

·        Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Ostatní výchovy budou realizovány v omezené míře.