Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Provoz základní školy 2020/2021

Provoz základní školy 2020/2021Provoz základní školy ve školním roce 2020/2021

vzhledem ke COVID - 19

 

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční dne 1. září za účasti zákonných zástupců nových prvňáčků a dalších nových žáků, zástupců obce a SPOZ a kolektivu zaměstnanců základní školy.

 

Dle metodiky MŠMT a MZ se pobyt žáků v základní škole bude řídit těmito pravidly:

Provozní doba školy

Denně:            6:30  -  15:30 hod.

Obecné informace

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob v průběhu školního roku uvnitř budovy je omezen. Do budovy vstupují pouze v nezbytných případech.

Hygienická pravidla

Po příchodu do třídy si každý žák (důkladně 20 až 30 sekund) umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid - 19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje  těmto příznakům  zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění volí tento postup:

  • ·     příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • ·      příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy,
  • ·      příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.